Om handskriftsamlingens nominalkatalog

Handskriftssamlingens nominalkatalog är en alfabetiskt uppställd kortkatalog som främst hänvisar till de äldre delarna av Kungliga bibliotekets handskriftssamling.

Katalogkorten är maskinskrivna, med handskriftssignum skrivet antingen i övre högra hörnet på korten, eller underst på kortet, efter hänvisningstexten. I nominalkatalogen kan man göra sökningar på personer, platser/orter och ämnesord.

Arbetet med att upprätta en nominalkatalog påbörjades 1905 och kom att pågå en bit in på 1930-talet – med tiden via olika arbetsmarknadsåtgärder. I KB:s ämbetsberättelser för år 1927 står att:

Avdelningen har under året kunna disponera en kvinnlig arbetskraft vilket gjort att cardkatalogen som avser att utgöra ett kombinerat nominal- och realinventarium kunnat kompletteras.

I början skrev man uppgifterna på blad, men från 1910 fördes uppgifterna in på kartotekskort, s.k. cards. Från att detta år ha färdigställt 2 491 cards uppgick antalet år 1927 till 14 000. Kartoteket var inte tillgängligt för andra än för personalen och förvarades därför i handskriftsavdelningens magasin.

Medeltida handskrifter kan du även hitta i den digitala katalogen Manuscripta.

Innehåll

Nominalkatalogen är att betrakta som ett tidsdokument och kan innehålla termer och begrepp som inte är vanliga – eller ens gångbara – idag. Katalogen har inte fyllts på efter millennieskiftet annat än ytterst sporadiskt. Detta sammanfaller med att uppgifter om KB:s personarkiv och nyare handskriftsförvärv redovisats i katalogen Arken och på så sätt gjorts sökbara på webben. KB:s handskrifter är ännu endast i ringa omfattning sökbara i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Eftersom handskriftssamlingens nominalkatalog är att betrakta som ett omistligt original – en ovärderlig ingång till KB:s handskriftssamling – har en digital kopia länge varit ett önskemål. Man ska emellertid vara medveten om att nominalkatalogen inte är den enda ingången till KB:s handskriftssamling – den är en katalog bland flera andra. Här kan du få hjälp att hitta handskrifter.

Innehållet är fritt att återanvända

Bildfiler och texter i katalogen är fria att återanvända enligt Creative Commons CC0.

Exempel

Katalogkort för A 172 Antiphonarium