Sök i katalogen

Observera att sökningen sker i det automattolkade textunderlaget. Handskriven text går inte att söka i.

Sökresultat

71 träffar.

Kort 1728

Avazu och Wallasis (ordenssällskap Dalin, Olof von (1708-1763) Utdrag af protocollen som blifwit hålne i det Ridderliga förbundet Avazu och Wallasis i: Vf 73

Kort 2664

[Berg, Kersti] Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald En Anonymi Rim öfwer den rara Kersti Berg i liu- set framgifen af Petro Långhundriandro Theol: Studioso 1735. Egenh. dikt. (Tr. i Witterhets- arbeten.) 5 s. i: Autografsaml.

Kort 7189

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald "All natur ett mörker war..." Egenh. dikt i: Autografsaml.

Kort 7190

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald En Anonymi Rim, öfwer den rara Kersti Berg i liuset framgifen af Petro Långhundriandro Theol: Studioso 1735. Egenh. dikt. (Tr. i Witterhets- arbeten.) 5 s. i: Autografsaml.

Kort 7191

Vf. 75. Dalin, Olof von Den Swenska Argus. Orig.af Dalins egen hand, användt vid tryckningen. - Fol. 389 bl.

Kort 7192

Dalin, Olof von (1708-63) Berättelse om dhe nampnkunnigaste af dhen i Skotland och Swerige berömmelige Douglasiske slächten... i pennan fattad åhr 1731. - Afskrift, 4:o. =Rålamb. Fol. 148.

Kort 7193

Dalin, Olof von Beskrifning om en runsten vid Drottningholm, som kan tjena till upplysning i Lovöiske historien ([Satir öfver antikvarierna). - 4:o. [Afskrift efter tryck.] = Engestr. B.III.1.27.

Kort 7194

Vf. 70. Dalin, Olof von Bihang till O- von D-s Poetiske skrifter yngre än 1755). - 4:o. 24 bl. Renskrift. (Drottningholms Bibl.katal.nr.67 .)

Kort 7195

Vf. 76. Dalin, Olof von Beskrifning om en runsten vid Drottningholm . "Böneskrift om Lovö pastorat. Prof- och Intro- duetions-predikningar. De 5 stallbröders af- tongille (med clave af D.Neschers hand). - 1 bd, 4;o. (=Neschers saml. nr.123.)

Kort 7196

Dalin, Olof von Ett bref till en fröken från en gammal wän angående hennes tre friare, 28 febr. 1743, Engestr. B.II.2.80. (nr 70). [Annan avskr. ] Engestr. B.IV.1.8. (nr 62).

Kort 7197

Dalin, Olof von Bref till "Madame" Stockholm 1765 1/2, - i: Dalin.: Werser, uppsatser, bref och concepter. - 4:o. = Vf. 72.

Kort 7198

Dalin, Olof von Böneskrift. Om Löfhyddo pastorat. - i: Vitterhetsstycken. M.S. = Vs. 128.

Kort 7199

Dalin, Olof von En Celadon gaf frogde [.] rop ... [Anon.] - Avskr. I: V.s.33 a (nr 7).

Kort 7200

R 34: 144 a Dalin, Olof von Dikt till Arvid Horn; Det indragna Argusarket: II: 33; Opartiske Correspondenten; Calottpredikningar m.m. ...; De fem stallbrödernes aftongille. [Avskrifter. ]

Kort 7201

Vf. 71 a. Dalin, Olof von Dikter, stenstilar, tillfällighetsverser, gravskrifter, tal i Awazu och Wallassis, smärre skämtverser och parodier m.m. i handskrift av Dalins Hans Gustaf Rålamb. - En volym tvärfolio, slitet halvfranskt band med knytband av lärft.

Kort 7202

Vf. 77. Dalin, Olof von Försök til et Universal-Lexicon, som sträcker sig til allting och ännu mer. [Afbrutet med ordet: Consistorium.,]- Wisa och Lyckönskan af Tomtgubbarne på Drottningholm 1752 m.fl. oder o. tillfäll.stycken. - 4:o. Egenh. concept. _Renskrift. Drottningholm 1764 .-4:o. = Vf. 78. Drottningsolms Bibl.-katal.nr.65.

Kort 7203

I 104 Dalin, Olof von (1708-1763) (?) Förteckningh på så månge af Sweriges Rikes och Konungars Rådh, Som man i anledning af Gambla Chrönickor, Kong:le och Furstelige förlikningar, Föreningar, Försäkringar, Dagtingan, etc: Kunnat igenfinna ... [829-1734].1 vol. 4:o.

Kort 7204

Dalin, Olof von Grafskrift öfver salig Keder. Afskrift, - = Rålamb. 4:o, nr.2.

Kort 7205

i: Vt 128:T Dalin, Olof von Grafskrift öfver Hedvig Taube. -

Kort 7206

Dalin, Olof von (1708-1763) bibliotekarie, kansliråd, skald Hyllningstal till person vid inträde i Vetenskapsakademien (?) i: Autografsaml.