Kort #49826

 Teologi
System.teol
Relig.filos
Nyblaeus,[Johan] Axel
Om den religiösa tron och vetandet. Theodor
Parker och den religiösa frågan. Striden om
Kristi gudom emellan herr V. Rydberg och bis-
kop Beckman. Trenne religionsfilosofiska upp-
satser ånyo utgifna jämte en föreläsning om
materialismen.
Lund 1872.	8.
Samb. med: Nyblaeus, J.A.: Om religionens be-
tydelse och förhållande till phi-
losophien. 1853*

Information

Kortnr:
49826
Låda:
103 TEOLOGI SYSTEM.TEOL.-DOGMATIK
Text:

Teologi
System.teol
Relig.filos
Nyblaeus,[Johan] Axel
Om den religiösa tron och vetandet. Theodor
Parker och den religiösa frågan. Striden om
Kristi gudom emellan herr V. Rydberg och bis-
kop Beckman. Trenne religionsfilosofiska upp-
satser ånyo utgifna jämte en föreläsning om
materialismen.
Lund 1872. 8.
Samb. med: Nyblaeus, J.A.: Om religionens be-
tydelse och förhållande till phi-
losophien. 1853*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort